Veelgestelde vragen

Als er interesse is (of noodzaak) om een verbeterproject te starten, worden in één of meer oriënterende gesprekken alle mogelijkheden besproken. Vervolgens wordt een offerte opgesteld waarin alle projectdetails zijn vastgelegd. Uiteraard worden inzet, kosten, doorlooptijd en beoogd eindresultaat ook opgenomen in de offerte. Pas daarna beslist de opdrachtgever over het starten van een project. Via tussentijdse rapportage en/of evaluatie houdt de opdrachtgever gedurende het gehele project helder zicht op de voortgang en het bereiken van resultaat.
In een offerte of projectbeschrijving wordt zo gedetailleerd mogelijk vastgelegd wat zal worden aangepakt en wat het beoogde resultaat is, hoe, wanneer en door wie de resultaten zullen worden gemeten, wat de doorlooptijd zal zijn en wat de kosten zullen zijn. Pas als hierover volledige duidelijkheid en overeenstemming is, kan een project starten.
In het algemeen eindigt een project als de doelen zijn behaald en beide partijen instemmen met afsluiting van het project. Eventueel kan nog worden besloten tot nazorg in de vorm van één of meer tussenkomsten. Vaak wordt een project binnen de oorspronkelijk beoogde doorlooptijd opgeleverd. Altijd wordt een project binnen de vooraf opgegeven kosten afgesloten.
Een projectduur ligt normaal tussen enkele weken en enkele maanden. Dit wordt van tevoren duidelijk vastgelegd en projecten lopen nooit uit. Meestal worden projecten (met wederzijdse goedkeuring) eerder dan de oorspronkelijk overeengekomen einddatum opgeleverd. Mocht er tijdens een project een verschuiving in de behoefte ontstaan, kan er altijd een nieuw (vervolg-)project worden overeengekomen, volgens de zelfde gebruikelijke procedure.
Consultancy leiden tot adviezen, waarbij de consultant naast het management staat. Adviezen kunnen gaan van strategische overwegingen tot zeer gedetailleerde actieplannen. Bij Interim management neemt FDWLA operationele verantwoordelijkheid voor het eindresultaat.
Bij FDWLA klopt dit niet. FDWLA streeft naar projecten die resulteren in blijvende verbeteringen die door de medewerkers van het bedrijf zelfstandig worden gecontinueerd. Soms wordt besloten tot uitbreiding van de scope van een project of het invoeren van vergelijkbare verbeteringen in een ander bedrijfsonderdeel of in een andere vestiging. FDWLA breng dit soort vervolgactiviteiten bij voorkeur onder in een apart project met eigen beschrijving, doelstellingen en meetwaarden.
Een project loopt niet uit en daarom zijn er ook geen extra kosten.
Op detailniveau kan het zijn dat een aanpak branche-afhankelijk is. In grote lijnen zijn verbeterprojecten echter vergelijkbaar en zal de aanpak niet veel verschillen afhankelijk van de branche. In een persoonlijk gesprek licht ik dit graag toe.
FDWLA streeft naar blijvende verbetering en beschikt ook over een ruime lijst van referenties op dit gebied. Verbeteringen zijn blijvend als de nieuwe manier van werken zelfstandig wordt gedragen door de medewerkers van het bedrijf en tussenkomsten van FDWLA niet meer benodigd zijn. Vanaf dag 1 is bij FDWLA de hele aanpak op dit einddoel gericht.
Frits de Wind bekijkt per geval wat nodig is in een situatie, om de beoogde verbeteringen blijvend in te voeren. Er wordt een specifieke oplossing aangedragen in plaats van dat er een trukendoos wordt ingezet. Frits de Wind baseert zijn interventie op inzicht, kennis en ervaring in plaats van op van tevoren geleerde kunstjes die telkens weer worden gekopieerd. Daardoor krijgt een klant wat echt nodig is, niet meer en niet minder.
Het gewenste detailniveau verschilt van project tot project, waarbij kenmerkend is in de logistiek dat een project op hoofdlijnen moet kloppen om succesvol te zijn. Om fouten te vermijden, moeten de details kloppen. In een succesvol project wordt dus regelmatig geschakeld van hoofdlijnen naar details en omgekeerd.
Bij elk bedrijf is de beschikbare kennis voldoende om een succesvol project te realiseren. Juist de combinatie van kennis leidt tot succes. Daarmee wordt gedoeld op de kennis van primaire processen bij de klant en de kennis van verbeterprojecten bij Frits de Wind. Bij het realiseren van verbeterprojecten neemt Frits de Wind de leiding waarbij nauw wordt samengewerkt met medewerkers van de klant, waarmee zij gaandeweg het project leren hoe een verbeterproject succesvol kan worden gerealiseerd.